Chroń Dziedzictwo Narodowe! - Chrońmy dziedzictwo kulturowe - Komenda Powiatowa Policji w Mikołowie

Chrońmy dziedzictwo kulturowe

Chroń Dziedzictwo Narodowe!

Dziedzictwo narodowe stanowi dorobek poprzednich pokoleń, świadczy o korzeniach naszego społeczeństwa, potwierdza w sensie materialnym i duchowym tożsamość narodu. Dlatego też troska o ochronę przedmiotów i obiektów kultury materialnej pozwala, z jednej strony na wyróżnienie cech charakterystycznych dla naszej kultury, z drugiej uświadamia, że polska spuścizna jest częścią uniwersalistycznych wartości Europy.
Ochrona polskich zabytków jest ważnym czynnikiem rozwoju społecznego i szczególnie ważnym celem dla budowania tożsamości Polaków. Najczęstszym zagrożeniem dla zabytków są kradzieże, akty wandalizmu, niewłaściwe przechowywanie i zabezpieczenie zabytku, zniszczenia na skutek pożarów i powodzi. W celu zapobieżenia tego typu zdarzeniom Policja prowadzi szeroką współpracę z instytucjami odpowiedzialnymi za ochronę dziedzictwa narodowego w kraju i za granicą oraz uczestniczy w kampaniach informacyjnych poświęconych m.in. zasadom właściwego zabezpieczania, przechowywania i rejestracji zabytków.

 

Najczęściej popełniane przestępstwa dotyczące zabytków to:

 • kradzież z włamaniem,
 • kradzież,
 • niszczenie i uszkodzenie zabytku,
 • paserstwo,
 • wywóz zabytku za granicę bez wymaganego pozwolenia,
 • podrabianie, przerabianie zabytku (fałszerstwo),
 • oszustwo,
 • przywłaszczenie.


Instytucje współpracujące z Policją, odpowiedzialne za szeroko rozumianą ochronę zabytków:

 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • Ośrodek Ochrony Zbiorów Publicznych
 • Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków
 • Ministerstwo Finansów (służba celna)
 • Komenda Główna Straży Granicznej
 • Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
 • Urzędy konserwatorskie
 • Konferencja Episkopatu Polski

źródło: www.policja.pl