15-19 października- Tydzień Mediacji - Wiadomości - Komenda Powiatowa Policji w Mikołowie

Wiadomości

15-19 października- Tydzień Mediacji

Data publikacji 09.10.2018

Przykładem lat ubiegłych w Polsce odbędzie się kolejna edycja działań na rzecz promocji mediacji w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Mediacji oraz Tygodnia Mediacji, organizowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości we współpracy z siecią koordynatorów ds. mediacji oraz organizacjami pozarządowymi reprezentującymi m.in. środowiska mediatorów, kuratorów sądowych czy też polskiego więziennictwa. Tegoroczny Międzynarodowy Dzień Mediacji przypadł na dzień 18 października.

Tak jak w latach ubiegłych, do włączenia się w tę inicjatywę Ministerstwo Sprawiedliwości zaprosiło również polską Policję. Celem wspominanych  obchodów jest propagowanie mediacji jako idei pozasądowego rozwiązywania sporów, poprzez włączenie lokalnych środowisk do działań prowadzonych przez prezesów sądów, koordynatorów ds. mediacji, a także współpracy pomiędzy ośrodkami mediacyjnymi, a wymiarem sprawiedliwości. Obchody będą przebiegały pod hasłem „Masz prawo do mediacji".

            Wychodząc naprzeciw zaproszeniu Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Komendanta Głównego Policji, policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie będą udzielać informacji na temat postępowania mediacyjnego w ramach wspólnych dyżurów z przedstawicielami sądów, prokuratur i mediatorów, jak również podczas dyżurów pełnionych w trakcie Tygodnia mediacji w siedzibach Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie, Komisariatu Policji w Orzeszu oraz Komisariatu Policji w Łaziskach Górnych.

            Mediacja to inaczej próba dobrowolnego rozwiązania sporu, powstałego na tle popełnionego przestępstwa czy wykroczenia, na drodze ugodowych negocjacji pomiędzy pokrzywdzonym i podejrzanym/oskarżonym, przy aktywnym udziale bezstronnego i neutralnego mediatora. Mediator wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstałe napięcia i pomaga w dojściu do porozumienia, zapewniając jednocześnie przestrzeganie praw i ochronę godności stron.

           Przypominany, iż mediacja dotyczy wszystkich przestępstw.

Postępowanie mediacyjne jest dobrowolne. Może zostać podjęte na każdym etapie postępowania karnego z inicjatywy lub za zgodą pokrzywdzonego i oskarżonego. Daje stronom postępowania/konfliktu/sporu możliwość współdecydowania w swojej sprawie oraz wypracowania przy udziale mediatora satysfakcjonującej je ugody. Należy podkreślić, że postępowanie mediacyjne daje możliwość szybkiego naprawienia szkody i zadośćuczynienia dla pokrzywdzonego za uczynioną krzywdę lub poszkodowanego za wyrządzoną szkodę od sprawcy z pominięciem prowadzenia postępowania egzekucyjnego.

DYŻURY W KOMENDZIE POWIATOWEJ POLICJI W MIKOŁOWIE ORAZ JEDNOSTKACH PODLEGŁYCH ODBĘDĄ SIĘ W DNIACH 15-19 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU W GODZ. 10.00-13.00 I PEŁNIĆ JE BĘDĄ NASTĘPUJĄCE OSOBY:

15 października podkom. Rafał Ciesielski (KPP w Mikołowie , ul. Rymera 1 );  tel. 32 7377 282 lub 32 7377 200

16 października nadkom. Sebastian Krzysztofik (KPP w Mikołowie , ul. Rymera 1 ); tel. 32 7377 281 lub 32 7377 200

17 października nadkom. Anna Musioł (Komisariat Policji w Orzeszu, ul. Matejki 1); tel. 32 3248 613 lub 32 3248 610).

18 października kom. Robert Kaczmarczyk (Komisariat Policji w Łaziskach Górnych, ul. Dworcowa 3); tel. 32 226 85 23 lub 32 226 85 10,

19 października podinsp. Adam Kordek (KPP w Mikołowie, ul. Rymera 1); tel. 32 7377 271 lub 32 7377 200

W Sądzie Rejonowym w Mikołowie, odbywają się stałe dyżury mediatorów. Szczegóły na stronie internetowej sądu.